Podmienky

podmienky

DOKLADY K UZATVORENIU NÁJOMNEJ ZMLUVY:

Fyzické osoby, (nepodnikatelia):

  • -Občiansky preukaz a vodičský preukaz.

Právnické osoby, alebo SZČO:

  • -Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo živnostenský list.
  • -Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať.
  • -Overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatie vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom registri.

podmienky

PLATOBNÉ PODMIENKY A ZÁLOHA

Za prenájom vozidla sa platí v momente vrátenia prívesu nájomcovi hotovosťou alebo platobnou/kreditnou kartou.
(Informujte sa vopred, priamo na nájomnom mieste, či je možné platiť kartou, nie všetky naše nájomné miesta túto možnosť podporujú.)

Pri prenájme prívesu je potrebné zložiť depozit za príves, ktorý vám bude následne vrátený po odovzdaní prívesu späť. Depozit je možné zložiť len v hotovosti. Výška depozitu za prenájom prívesu je uvedená v zmluve pri každom prívese osobitne.

podmienky

CENA PRENÁJMU

Všetky ceny spojené s prenájmom vozidla sú uvedené v zmluve a sú vždy platné a záväzné.

podmienky

POISTENIE

Všetky naše prívesy majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a doklady od poistenia obdržíte pri preberaní vozidla.